openvuz (openvuz) wrote,
openvuz
openvuz

Category:

Разработка занятий по теме: "Цыпленок-хвастунишка" (для детей младшего дошкольного возраста).

Разработка занятий по теме: "Цыпленок-хвастунишка" (для детей младшего дошкольного возраста). https://openvuz.org/news/1510-razrabotka-zanyatij-po-teme-tsyplenok-khvastunishka-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/nkbxRN1F284ukw
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author