openvuz (openvuz) wrote,
openvuz
openvuz

Categories:

Коррекционная педагогика. Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними I

Коррекционная педагогика. Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними I https://openvuz.org/news/1857-korrektsionnaya-pedagogika-otkloneniya-v-razvitii-detej-i-podrostkov-i-spetsifika-korrektsionnoj-raboty-s-nimi-i


Контрольные вопросы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/T6VOShDYbjZhbg
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author