openvuz (openvuz) wrote,
openvuz
openvuz

Categories:

Познавательные процессы и когнитивное развитие. Характеристика различных видов ощущений. Слуховые ощущения.

Познавательные процессы и когнитивное развитие. Характеристика различных видов ощущений. Слуховые ощущения. https://openvuz.org/news/1993-poznavatelnye-protsessy-i-kognitivnoe-razvitie-kharakteristika-razlichnykh-vidov-oshchushchenij-slukhovye-oshchushcheniya


Общая психология.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/IkkL2Qmxk-GMDQ
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author