October 31st, 2020

Развитие образования и педагогическая мысль в русских княжествах и Российском государстве в xi-первой половине xvii в. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИЛИЩ И С

Развитие образования и педагогическая мысль в русских княжествах и Российском государстве в xi-первой половине xvii в. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИЛИЩ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ЧАСТЬ 2. https://openvuz.org/news/851-tema-razvitie-obrazovaniya-i-pedagogicheskaya-mysl-v-russkikh-knyazhestvakh-i-rossijskom-gosudarstve-v-xi-pervoj-polovine-xvii-v-organizatsiya-uchilishch-i-soderzhanie-obrazovaniya-chast-2


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/4pHnDnvf64DMVg

Развитие образования и педагогическая мысль в русских княжествах и Российском государстве в xi-первой половине xvii в. Распространение грамо

Развитие образования и педагогическая мысль в русских княжествах и Российском государстве в xi-первой половине xvii в. Распространение грамотности и образования. https://openvuz.org/news/852-razvitie-obrazovaniya-i-pedagogicheskaya-mysl-v-russkikh-knyazhestvakh-i-rossijskom-gosudarstve-v-xi-pervoj-polovine-xvii-v-rasprostranenie-gramotnosti-i-obrazovaniya


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/wbsGo1lxmtW9og

Развитие образования и педагогическая мысль в русских княжествах и Российском государстве в xi-первой половине xvii в. НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Развитие образования и педагогическая мысль в русских княжествах и Российском государстве в xi-первой половине xvii в. НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ. https://openvuz.org/news/853-razvitie-obrazovaniya-i-pedagogicheskaya-mysl-v-russkikh-knyazhestvakh-i-rossijskom-gosudarstve-v-xi-pervoj-polovine-xvii-v-nauchnye-predstavleniya-v-russkom-gosudarstve


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/UdgodfQTmaa_Iw

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ МОСКВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ МОСКВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. https://openvuz.org/news/854-grammaticheskie-shkoly-moskvy-vo-vtoroj-polovine-xvii-v


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/FKzfUXIkl3JWUQ

Профессиональное образование в России в xv-xvii вв.

Профессиональное образование в России в xv-xvii вв. https://openvuz.org/news/855-professionalnoe-obrazovanie-v-rossii-v-xv-xvii-vv


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/ceaoZrNtLKd0FQ

Взаимоотношения с иностранными государствами в области образования.

Взаимоотношения с иностранными государствами в области образования. https://openvuz.org/news/856-vzaimootnosheniya-s-inostrannymi-gosudarstvami-v-oblasti-obrazovaniya


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/gztBloGAHq7OMg

Философско-педагогическая мысль католицизма.

Философско-педагогическая мысль католицизма. https://openvuz.org/news/857-filosofsko-pedagogicheskaya-mysl-katolitsizma


Образовательная область: ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/MW1rclOSrHI0iw