November 5th, 2020

Вопросы для самоконтроля по теме. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР".

Вопросы для самоконтроля по теме. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР". https://openvuz.org/news/933-voprosy-dlya-samokontrolya-po-teme-psikhologo-pedagogicheskij-praktikum-tema-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detej-s-zpr


Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/NlM4Q72umdFEzw

Организация начальных школ для детей местных народностей в Казанском крае и на Камчатке.

Организация начальных школ для детей местных народностей в Казанском крае и на Камчатке. https://openvuz.org/news/934-organizatsiya-nachalnykh-shkol-dlya-detej-mestnykh-narodnostej-v-kazanskom-krae-i-na-kamchatke


ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Канд.ист.наук Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/sxGqXRSI53PAEg

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Психолого-педагогическая диагностика в коррекционно-развивающем обр

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Психолого-педагогическая диагностика в коррекционно-развивающем образовании". https://openvuz.org/news/935-voprosy-dlya-samokontrolya-psikhologo-pedagogicheskij-praktikum-tema-psikhologo-pedagogicheskaya-diagnostika-v-korrektsionno-razvivayushchem-obrazovanii


Преподаватель : Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/XtiVNtYbhOYgng

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Особые образовательные потребности детей с задержкой психического р

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития и их взаимосвязь с направлениями коррекционной работы" . https://openvuz.org/news/937-voprosy-dlya-samokontrolya-psikhologo-pedagogicheskij-praktikum-tema-osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-detej-s-zaderzhkoj-psikhicheskogo-razvitiya-i-ikh-vzaimosvyaz-s-napravleniyami-korrektsionnoj-raboty


Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/uZtlbab2CYVcqw

Оформление педагогики стран Запада в конце xviii-конце xix вв.

Оформление педагогики стран Запада в конце xviii-конце xix вв. https://openvuz.org/news/938-oformlenie-pedagogiki-stran-zapada-v-kontse-xviii-kontse-xix-vv


ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Преподаватель: Канд.ист.наук Лукашевич Анна Михайловна

https://yadi.sk/i/UKJVVvhxGWBMiQ

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Особенности развития детей с ЗПР".

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Особенности развития детей с ЗПР". https://openvuz.org/news/939-voprosy-dlya-samokontrolya-psikhologo-pedagogicheskij-praktikum-tema-osobennosti-razvitiya-detej-s-zpr


Преподаватель : Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/YtalnJB_tv0GBw

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Коррекционно-развивающая работа при психолого-педагогическом сопров

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Коррекционно-развивающая работа при психолого-педагогическом сопровождении детей с ЗПР э". https://openvuz.org/news/940-voprosy-dlya-samokontrolya-psikhologo-pedagogicheskij-praktikum-tema-korrektsionno-razvivayushchaya-rabota-pri-psikhologo-pedagogicheskom-soprovozhdenii-detej-s-zpr-e


Преподаватель : Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/9Fb7xxryPuHeiw

Коррекционно-формирующий и Оценочно-проективный этапы организации коррекционно-развивающей работы в ходе сопровождения детей с ЗПР.

Коррекционно-формирующий и Оценочно-проективный этапы организации коррекционно-развивающей работы в ходе сопровождения детей с ЗПР. https://openvuz.org/news/941-korrektsionno-formiruyushchij-i-otsenochno-proektivnyj-etapy-organizatsii-korrektsionno-razvivayushchej-raboty-v-khode-soprovozhdeniya-detej-s-zpr


Направление подготовки: Специальное (дефектологическое) образование

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/_l4E_x1CYaljJw