November 21st, 2020

История развития инклюзивного образования а России в XX веке.

История развития инклюзивного образования а России в XX веке. https://openvuz.org/news/1245-istoriya-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-a-rossii-v-xx-veke


ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/TaWfPtUAolPJww