November 25th, 2020

Организация помощи детям с ЗПР в условиях системы образования, здравоохранения и социальной защиты.

Организация помощи детям с ЗПР в условиях системы образования, здравоохранения и социальной защиты. https://openvuz.org/news/1316-organizatsiya-pomoshchi-detyam-s-zpr-v-usloviyakh-sistemy-obrazovaniya-zdravookhraneniya-i-sotsialnoj-zashchity


ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗПР.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/cYC3PDzzWHUuTg

Соотношение общих и специфических методов обучения и воспитания детей с ЗПР.

Соотношение общих и специфических методов обучения и воспитания детей с ЗПР. https://openvuz.org/news/1309-sootnoshenie-obshchikh-i-spetsificheskikh-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-detej-s-zpr


ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗПР.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/SCOh653tuG-Stw