December 3rd, 2020

Развитие речи и общения дошкольника в сказкотрерапии.

Развитие речи и общения дошкольника в сказкотрерапии. https://openvuz.org/news/1501-razvitie-rechi-i-obshcheniya-doshkolnika-v-skazkotrerapii


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/fT_jlz0zj8ncTg

Развитие связанной монологической речи старших дошкольников на занятиях.

Развитие связанной монологической речи старших дошкольников на занятиях. https://openvuz.org/news/1502-razvitie-svyazannoj-monologicheskoj-rechi-starshikh-doshkolnikov-na-zanyatiyakh


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/r_3ZWQU-nq-Mjw

Разработка занятия по теме: "Коровка Буренка" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 1).

Разработка занятия по теме: "Коровка Буренка" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 1). https://openvuz.org/news/1504-razrabotka-zanyatiya-po-teme-korovka-burenka-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-chast-1


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/dS6fxJNHIz-vyA

Разработка занятия по теме: "Коровка Буренка" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 3).

Разработка занятия по теме: "Коровка Буренка" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 3). https://openvuz.org/news/1505-razrabotka-zanyatiya-po-teme-korovka-burenka-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-chast-3


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/ITBABxIkedWSIw

Разработка занятия по теме: "Котик Васька" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 1).

Разработка занятия по теме: "Котик Васька" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 1). https://openvuz.org/news/1506-razrabotka-zanyatiya-po-teme-kotik-vaska-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-chast-1


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/J7Qaecxpr4EKVw

Разработка занятия по теме: "Котик Васька" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 2).

Разработка занятия по теме: "Котик Васька" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 2). https://openvuz.org/news/1507-razrabotka-zanyatiya-po-teme-kotik-vaska-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-chast-2


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/2eGD0sqJ2-sJRg

Разработка занятия по теме: "Коровка Буренка" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 2).

Разработка занятия по теме: "Коровка Буренка" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 2). https://openvuz.org/news/1508-razrabotka-zanyatiya-po-teme-korovka-burenka-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-chast-2


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/ZblgpB0tk1Ijpg

Разработка занятия по теме: "Котик Васька" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 3).

Разработка занятия по теме: "Котик Васька" (для детей младшего дошкольного возраста, часть 3). https://openvuz.org/news/1509-razrabotka-zanyatiya-po-teme-kotik-vaska-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-chast-3


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/7VDfGFMm7oII_A

Разработка занятий по теме: "Цыпленок-хвастунишка" (для детей младшего дошкольного возраста).

Разработка занятий по теме: "Цыпленок-хвастунишка" (для детей младшего дошкольного возраста). https://openvuz.org/news/1510-razrabotka-zanyatij-po-teme-tsyplenok-khvastunishka-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/nkbxRN1F284ukw

Разработка занятий по теме: "Добрая темнота" (для детей младшего дошкольного возраста).

Разработка занятий по теме: "Добрая темнота" (для детей младшего дошкольного возраста). https://openvuz.org/news/1511-razrabotka-zanyatij-po-teme-dobraya-temnota-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/8G68LuYOWp5QCg