December 4th, 2020

Разработка занятий по теме: "Каприза" (для детей среднего дошкольного возраста).

Разработка занятий по теме: "Каприза" (для детей среднего дошкольного возраста). https://openvuz.org/news/1533-razrabotka-zanyatij-po-teme-kapriza-dlya-detej-srednego-doshkolnogo-vozrasta


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/wmH4VpqT8ll1bw

Разработки занятий по сказке "Курочка Ряба" (для детей 2-3 лет, часть 2)

Разработки занятий по сказке "Курочка Ряба" (для детей 2-3 лет, часть 2) https://openvuz.org/news/1539-razrabotki-zanyatij-po-skazke-kurochka-ryaba-dlya-detej-2-3-let-chast-2


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/yyWjClv3mSJSpA

Разработки занятий по сказке "Колобок" (для детей 2-3 лет, детей с нарушениями речи)

Разработки занятий по сказке "Колобок" (для детей 2-3 лет, детей с нарушениями речи) https://openvuz.org/news/1540-razrabotki-zanyatij-po-skazke-kolobok-dlya-detej-2-3-let-detej-s-narusheniyami-rechi


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/qpmGw0_agYarbQ

Разработки занятий по сказке "Репка" (для детей 2-3 лет, детей с нарушениями речи)

Разработки занятий по сказке "Репка" (для детей 2-3 лет, детей с нарушениями речи) https://openvuz.org/news/1541-razrabotki-zanyatij-po-skazke-repka-dlya-detej-2-3-let-detej-s-narusheniyami-rechi


РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/Yaly0s7YfoOsQQ

"Трансперсональная психология". Аналитическая психология К.Юнга: структура личности по Юнгу, понятие коллективного бессознательного и арх

"Трансперсональная психология". Аналитическая психология К.Юнга: структура личности по Юнгу, понятие коллективного бессознательного и архитипы. https://openvuz.org/news/1543-transpersonalnaya-psikhologiya-analiticheskaya-psikhologiya-k-yunga-struktura-lichnosti-po-yungu-ponyatie-kollektivnogo-bessoznatelnogo-i-arkhitipy


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/l-0HFqzjkPkq1w

"Трансперсональная психология". Аналитическая психология К.Юнга: архетип отца, Анима и Анимус, самость, закон единства бытия и общей бессоз

"Трансперсональная психология". Аналитическая психология К.Юнга: архетип отца, Анима и Анимус, самость, закон единства бытия и общей бессознательности. https://openvuz.org/news/1544-transpersonalnaya-psikhologiya-analiticheskaya-psikhologiya-k-yunga-arkhetip-ottsa-anima-i-animus-samost-zakon-edinstva-bytiya-i-obshchej-bessoznatelnosti


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/kVdXFxwY7Fp37g

"Трансперсональная психология". Аналитическая психология К.Юнга. Типология характеров по Юнгу.

"Трансперсональная психология". Аналитическая психология К.Юнга. Типология характеров по Юнгу. https://openvuz.org/news/1545-transpersonalnaya-psikhologiya-analiticheskaya-psikhologiya-k-yunga-tipologiya-kharakterov-po-yungu


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/9g-pTF6fnhhA3A

"Трансперсональная психология". Трансперсональная психология Станислава Грофа.

"Трансперсональная психология". Трансперсональная психология Станислава Грофа. https://openvuz.org/news/1546-transpersonalnaya-psikhologiya-transpersonalnaya-psikhologiya-stanislava-grofa


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/ilv_ex2IY1FRbg