December 13th, 2020

Лекция N3. Античная политическая философия. Часть 1 #Досократики. #Сократ.

Лекция N3. Античная политическая философия. Часть 1 #Досократики. #Сократ. https://openvuz.org/news/1680-lektsiya-n3-antichnaya-politicheskaya-filosofiya-chast-1-dosokratiki-sokrat


Политология.

Преподаватель: кандидат политических наук Смагин Вадим Анатольевич.

https://yadi.sk/i/cx-1vSGPfkQGXg

Тема: "Характер и акцентуации характера". Понятие характера в психологии.

Тема: "Характер и акцентуации характера". Понятие характера в психологии. https://openvuz.org/news/1681-tema-kharakter-i-aktsentuatsii-kharaktera-ponyatie-kharaktera-v-psikhologii


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/lQkE5L5GvGGGqg

Тема: "Характер и акцентуации характера". Теоретические подходы к исследованию характера, типологии характера.

Тема: "Характер и акцентуации характера". Теоретические подходы к исследованию характера, типологии характера. https://openvuz.org/news/1682-tema-kharakter-i-aktsentuatsii-kharaktera-teoreticheskie-podkhody-k-issledovaniyu-kharaktera-tipologii-kharaktera


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/EqGDTu64-O1imw