December 14th, 2020

Подключение к совместной деятельности как средство психологического влияния.

Подключение к совместной деятельности как средство психологического влияния. https://openvuz.org/news/1690-podklyuchenie-k-sovmestnoj-deyatelnosti-kak-sredstvo-psikhologicheskogo-vliyaniya


Преподаватель: Чубова Вера Евгеньевна.

Дисциплина: Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях.

https://yadi.sk/i/l9EGoVdsQGppUg

Характер и акцентуации характера. Экспериментальные подходы к изучению характера.

Характер и акцентуации характера. Экспериментальные подходы к изучению характера. https://openvuz.org/news/1699-kharakter-i-aktsentuatsii-kharaktera-eksperimentalnye-podkhody-k-izucheniyu-kharaktera


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/ZYlg-2lZebc5Sg