December 24th, 2020

Потребности и мотивы. Определение понятия "потребность". Классификации потребностей.

Потребности и мотивы. Определение понятия "потребность". Классификации потребностей. https://openvuz.org/news/1862-potrebnosti-i-motivy-opredelenie-ponyatiya-potrebnost-klassifikatsii-potrebnostej


Общая психология.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/RjhR_gnPPFRkBw

Факторы, влияющие на развитие и организацию гостиничного дела. II

Факторы, влияющие на развитие и организацию гостиничного дела. II https://openvuz.org/news/1853-faktory-vliyayushchie-na-razvitie-i-organizatsiyu-gostinichnogo-dela-ii


Гостиничная индустрия

Преподаватель: Кириленко Елена Геннадьевна

https://yadi.sk/i/3Iz7BP9XZyOz9w

Факторы, влияющие на развитие и организацию гостиничного дела. III

Факторы, влияющие на развитие и организацию гостиничного дела. III https://openvuz.org/news/1854-faktory-vliyayushchie-na-razvitie-i-organizatsiyu-gostinichnogo-dela-iii


Гостиничная индустрия

Преподаватель: Кириленко Елена Геннадьевна

https://yadi.sk/i/-ig6iitq3szuHg

Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними.

Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними. https://openvuz.org/news/1856-otkloneniya-v-razvitii-detej-i-podrostkov-i-spetsifika-korrektsionnoj-raboty-s-nimi


СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/wHfWOd7wO03Ecw

Коррекционная педагогика. Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними I

Коррекционная педагогика. Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними I https://openvuz.org/news/1857-korrektsionnaya-pedagogika-otkloneniya-v-razvitii-detej-i-podrostkov-i-spetsifika-korrektsionnoj-raboty-s-nimi-i


Контрольные вопросы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/T6VOShDYbjZhbg

Коррекционная педагогика. Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними II

Коррекционная педагогика. Отклонения в развитии детей и подростков и специфика коррекционной работы с ними II https://openvuz.org/news/1858-korrektsionnaya-pedagogika-otkloneniya-v-razvitii-detej-i-podrostkov-i-spetsifika-korrektsionnoj-raboty-s-nimi-ii


Контрольные вопросы

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/T6VOShDYbjZhbg

Система работы по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.

Система работы по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. https://openvuz.org/news/1859-sistema-raboty-po-preodoleniyu-narushenij-slogovoj-struktury-slova-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-onr


ЛОГОПЕДИЯ

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/87wHEuoNWQBo2A

Особенности памяти у детей и подростков с легкой степенью умственной отсталости

Особенности памяти у детей и подростков с легкой степенью умственной отсталости https://openvuz.org/news/1860-osobennosti-pamyati-u-detej-i-podrostkov-s-legkoj-stepenyu-umstvennoj-otstalosti


Психология лиц с нарушением интеллекта

Преподаватель Макарова Юлия Викторовна

https://yadi.sk/i/smodegK9JVGWNQ

Особенности мышления умственно отсталых детей и подростков

Особенности мышления умственно отсталых детей и подростков https://openvuz.org/news/1861-osobennosti-myshleniya-umstvenno-otstalykh-detej-i-podrostkov


Психология лиц с нарушением интеллекта

Преподаватель : Макарова Юлия Викторовна

https://yadi.sk/i/uvQv2Zhv7kVZhQ

Основные задачи специальной педагогики и коррекционной психологии.

Основные задачи специальной педагогики и коррекционной психологии. https://openvuz.org/news/1881-osnovnye-zadachi-spetsialnoj-pedagogiki-i-korrektsionnoj-psikhologii


СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/IzXcto0MiL8LUw

Контрольные вопросы по теме: "Дефектология как наука. Задачи коррекционной педагогики"

Контрольные вопросы по теме: "Дефектология как наука. Задачи коррекционной педагогики" https://openvuz.org/news/1882-kontrolnye-voprosy-po-teme-defektologiya-kak-nauka-zadachi-korrektsionnoj-pedagogiki


СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/A0We_7NKRfAFmQ

Коррекционно-развивающее занятие по теме: "Цифра 3" (для детей с ЗПР, ОНР, ЗПР, дошкольного и младшего школьного возраста).

Коррекционно-развивающее занятие по теме: "Цифра 3" (для детей с ЗПР, ОНР, ЗПР, дошкольного и младшего школьного возраста). https://openvuz.org/news/1883-korrektsionno-razvivayushchee-zanyatie-po-teme-tsifra-3-dlya-detej-s-zpr-onr-zpr-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta


РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна.

https://yadi.sk/i/uwBNqTtFgT3QjQ

Современное состояние коррекционно-педагогической педагогики.

Современное состояние коррекционно-педагогической педагогики. https://openvuz.org/news/1885-sovremennoe-sostoyanie-korrektsionno-pedagogicheskoj-pedagogiki


СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/ULYPNURnJybZFA

Особенности становления личности детей и подростков с нарушением интеллекта

Особенности становления личности детей и подростков с нарушением интеллекта https://openvuz.org/news/1886-osobennosti-stanovleniya-lichnosti-detej-i-podrostkov-s-narusheniem-intellekta


Психология лиц с нарушением интеллекта

Преподаватель: Макарова Юлия Викторовна

https://yadi.sk/i/I0wKGkQH7SYixw

Расстройства поведения у детей и подростков с нарушением интеллекта

Расстройства поведения у детей и подростков с нарушением интеллекта https://openvuz.org/news/1887-rasstrojstva-povedeniya-u-detej-i-podrostkov-s-narusheniem-intellekta


Психология лиц с нарушением интеллекта

Преподаватель: Макарова Юлия Викторовна

https://yadi.sk/i/sJvz2k3kpYCyfw