January 17th, 2021

Познавательные процессы и когнитивное развитие. Характеристика различных видов ощущений. Кожная чувствительность и осязание.

Познавательные процессы и когнитивное развитие. Характеристика различных видов ощущений. Кожная чувствительность и осязание. https://openvuz.org/news/2024-poznavatelnye-protsessy-i-kognitivnoe-razvitie-kharakteristika-razlichnykh-vidov-oshchushchenij-kozhnaya-chuvstvitelnost-i-osyazanie


Общая психология.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/hth257MCUOjSgw

Познавательные процессы и когнитивное развитие. Характеристика различных видов ощущений. Органические ощущения.

Познавательные процессы и когнитивное развитие. Характеристика различных видов ощущений. Органические ощущения. https://openvuz.org/news/2025-poznavatelnye-protsessy-i-kognitivnoe-razvitie-kharakteristika-razlichnykh-vidov-oshchushchenij-organicheskie-oshchushcheniya


Общая психология.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/Wb1fsKVJc7MQeg