February 4th, 2021

Воображение. Понятие о воображении. Роль воображения в жизни человека. Физиологические основы воображения.

Воображение. Понятие о воображении. Роль воображения в жизни человека. Физиологические основы воображения. https://openvuz.org/news/2312-voobrazhenie-ponyatie-o-voobrazhenii-rol-voobrazheniya-v-zhizni-cheloveka-fiziologicheskie-osnovy-voobrazheniya


Общая психология.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/jyWxQJz-U7kMfw

Воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. Индивидуальные различия и развитие воображения

Воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. Индивидуальные различия и развитие воображения https://openvuz.org/news/2314-voobrazhenie-mekhanizmy-pererabotki-predstavlenij-v-voobrazhaemye-obrazy-individualnye-razlichiya-i-razvitie-voobrazheni


Общая психология.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/QoXcaqAVxjwx5g

Методологические основы детской нейропсихологии. Основные понятия детской нейропсихологии.

Методологические основы детской нейропсихологии. Основные понятия детской нейропсихологии. https://openvuz.org/news/2315-metodologicheskie-osnovy-detskoj-nejropsikhologii-osnovnye-ponyatiya-detskoj-nejropsikhologii


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/MSJHs20OgUxMnQ

Методологические основы детской нейропсихологии. Проблема гетерохронии и асинхронии развития.

Методологические основы детской нейропсихологии. Проблема гетерохронии и асинхронии развития. https://openvuz.org/news/2317-metodologicheskie-osnovy-detskoj-nejropsikhologii-problema-geterokhronii-i-asinkhronii-razvitiya


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/N-l4aBLudnW4fQ

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Проблема морфогенеза. Морфогенез мозга. Элемен

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Проблема морфогенеза. Морфогенез мозга. Элементарный состав коры. https://openvuz.org/news/2318-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-problema-morfogeneza-morfogenez-mozga-elementarnyj-sostav-kory


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/O-Wwp072-caNSA

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Структурные развитие коры и топография мозга.

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Структурные развитие коры и топография мозга. https://openvuz.org/news/2319-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-strukturnye-razvitie-kory-i-topografiya-mozga


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/aIQncqjyjeWqpg

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Современные методические подходы к изучению д

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Современные методические подходы к изучению деятельности мозга человека. https://openvuz.org/news/2320-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-sovremennye-metodicheskie-podkhody-k-izucheniyu-deyatelnosti-mozga-cheloveka


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/EBR1zCZ9Fbzz2A