March 26th, 2021

Основные подходы к определению отклонений развития в современных науках о личности. Ч. 3

Основные подходы к определению отклонений развития в современных науках о личности. Ч. 3 https://openvuz.org/news/2652-osnovnye-podkhody-k-opredeleniyu-otklonenij-razvitiya-v-sovremennykh-naukakh-o-lichnosti-ch-3


Психология отклоняющегося развития.

Юлия Макарова

https://yadi.sk/i/9k72TeqBG9paqQ

Основные подходы к определению отклонений развития в современных науках о личности. Ч. 2

Основные подходы к определению отклонений развития в современных науках о личности. Ч. 2 https://openvuz.org/news/2653-osnovnye-podkhody-k-opredeleniyu-otklonenij-razvitiya-v-sovremennykh-naukakh-o-lichnosti-ch-2


Психология отклоняющегося развития.

Юлия Макарова

https://yadi.sk/i/GSt2K5Clmmuarg

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении норм трудового законодательства. (У)

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении норм трудового законодательства. (У) https://openvuz.org/news/2679-znachenie-rukovodyashchikh-postanovlenij-vysshikh-sudebnykh-organov-v-primenenii-norm-trudovogo-zakonodatelstva-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/dYqKvgW-fDQNug