March 29th, 2021

Общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и правил по охране труда. (У)

Общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и правил по охране труда. (У) https://openvuz.org/news/2735-obshchestvennyj-profsoyuznyj-kontrol-za-soblyudeniem-rabotodatelyami-trudovogo-zakonodatelstva-i-pravil-po-okhrane-truda-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/KbwnUygdaaukSw

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц, педагогических работников, надомников, руководи

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических лиц, педагогических работников, надомников, руководителя, государственных гражданских служащих. (У) https://openvuz.org/news/2736-osobennosti-regulirovaniya-truda-rabotnikov-rabotayushchikh-u-rabotodatelej-fizicheskikh-lits-pedagogicheskikh-rabotnikov-nadomnikov-rukovoditelya-gosudarstvennykh-grazhdanskikh-sluzhashchikh-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/JLORNgq8zGOR6Q

Понятие и основные виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда (У)

Понятие и основные виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда (У) https://openvuz.org/news/2737-ponyatie-i-osnovnye-vidy-nadzora-i-kontrolya-za-soblyudeniem-zakonodatelstva-o-trude-i-pravil-po-okhrane-truda-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/BcZxJ5WdHY2PcA

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, работающих в районах Крайнего Севера.  (

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, работающих в районах Крайнего Севера.  (У) https://openvuz.org/news/2738-osobennosti-regulirovaniya-truda-rabotnikov-zaklyuchivshikh-trudovoj-dogovor-na-srok-do-dvukh-mesyatsev-rabotayushchikh-v-rajonakh-krajnego-severa-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/HkB8IRfeo4Q5ig

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, на сезонных работах, при вахтовом методе, женщин и детей до 18 лет. (У)

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, на сезонных работах, при вахтовом методе, женщин и детей до 18 лет. (У) https://openvuz.org/news/2739-osobennosti-regulirovaniya-truda-lits-rabotayushchikh-po-sovmestitelstvu-na-sezonnykh-rabotakh-pri-vakhtovom-metode-zhenshchin-i-detej-do-18-let-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/JuYBhibIwq5TEQ

Особенности регулирования труда работников транспорта, государственных учреждений, религиозных организаций, спортсменов, медицинских ра

Особенности регулирования труда работников транспорта, государственных учреждений, религиозных организаций, спортсменов, медицинских работников. (У) https://openvuz.org/news/2740-osobennosti-regulirovaniya-truda-rabotnikov-transporta-gosudarstvennykh-uchrezhdenij-religioznykh-organizatsij-sportsmenov-meditsinskikh-rabotnikov-u


ТРУДОВОЕ ПРАВО

к.и.н., Анна Лукашевич

https://yadi.sk/i/h70eZI3BOBvJFg