openvuz (openvuz) wrote,
openvuz
openvuz

Category:

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Психолого-педагогическая диагностика в коррекционно-развивающем обр

Вопросы для самоконтроля. Психолого-педагогический практикум. Тема: "Психолого-педагогическая диагностика в коррекционно-развивающем образовании". https://openvuz.org/news/935-voprosy-dlya-samokontrolya-psikhologo-pedagogicheskij-praktikum-tema-psikhologo-pedagogicheskaya-diagnostika-v-korrektsionno-razvivayushchem-obrazovanii


Преподаватель : Гаврыш Светлана Васильевна

https://yadi.sk/i/XtiVNtYbhOYgng
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author