Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

Психология и психопатология алкогольной зависимости. Данные статистики подросткового алкоголизма.

Психология и психопатология алкогольной зависимости. Данные статистики подросткового алкоголизма. https://openvuz.org/news/2601-psikhologiya-i-psikhopatologiya-alkogolnoj-zavisimosti-dannye-statistiki-podrostkovogo-alkogolizma


Психология зависимостей.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/mz9BOJYVbbsjFA

Психология и психопатология алкогольной зависимости. Модель личностной химической аддикций на примере алкоголизма.

Психология и психопатология алкогольной зависимости. Модель личностной химической аддикций на примере алкоголизма. https://openvuz.org/news/2600-psikhologiya-i-psikhopatologiya-alkogolnoj-zavisimosti-model-lichnostnoj-khimicheskoj-addiktsij-na-primere-alkogolizma


Психология зависимостей.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/lSTdOJ9r0Zdl7A

Нравственное развитие. Проблема нравственного развития личности на современном этапе.

Нравственное развитие. Проблема нравственного развития личности на современном этапе. https://openvuz.org/news/2424-nravstvennoe-razvitie-problema-nravstvennogo-razvitiya-lichnosti-na-sovremennom-etape


Общая психология.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/EQMNoVOdpq9C2Q

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Проблема функциогенеза.

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Проблема функциогенеза. https://openvuz.org/news/2341-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-problema-funktsiogeneza


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/qdsR1VYb1d2yTw

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Современные методические подходы к изучению д

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Современные методические подходы к изучению деятельности мозга человека. https://openvuz.org/news/2320-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-sovremennye-metodicheskie-podkhody-k-izucheniyu-deyatelnosti-mozga-cheloveka


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/EBR1zCZ9Fbzz2A

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Структурные развитие коры и топография мозга.

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Структурные развитие коры и топография мозга. https://openvuz.org/news/2319-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-strukturnye-razvitie-kory-i-topografiya-mozga


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/aIQncqjyjeWqpg

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Проблема морфогенеза. Морфогенез мозга. Элемен

Психофизиологические и психологические особенности развития психических функций ребёнка. Проблема морфогенеза. Морфогенез мозга. Элементарный состав коры. https://openvuz.org/news/2318-psikhofiziologicheskie-i-psikhologicheskie-osobennosti-razvitiya-psikhicheskikh-funktsij-rebjonka-problema-morfogeneza-morfogenez-mozga-elementarnyj-sostav-kory


Нейропсихология детского возраста.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/O-Wwp072-caNSA

Суицид как поведенческий акт философские, социологические, психологические и виктимологические интерпретации.

Суицид как поведенческий акт философские, социологические, психологические и виктимологические интерпретации. https://openvuz.org/news/2278-suitsid-kak-povedencheskij-akt-filosofskie-sotsiologicheskie-psikhologicheskie-i-viktimologicheskie-interpretatsii


Междисциплинарная консультация.

Преподаватель : Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/X9JMyQV1NU-nQQ

Виды аддикций и их личностная основа. Зависимости как проблема выбора и удовлетворения потребностей инфантильного Я. Факторы риска и викт

Виды аддикций и их личностная основа. Зависимости как проблема выбора и удовлетворения потребностей инфантильного Я. Факторы риска и виктимная предрасположенность при зависимостях. https://openvuz.org/news/2234-vidy-addiktsij-i-ikh-lichnostnaya-osnova-zavisimosti-kak-problema-vybora-i-udovletvoreniya-potrebnostej-infantilnogo-ya-faktory-riska-i-viktimnaya-predraspolozhennost-pri-zavisimostyakh


Психология зависимостей.

Преподаватель: Никитенко Станислав Сергеевич.

https://yadi.sk/i/yPZuN1WXaNLxeg